564616Indsejling_20.8_copy.jpg816135Filur_sejler_maj_2011.jpg514647Jollebro_29.7_copy.jpg547722Gammel_jolle.jpgKlub-1.jpg

 

Nyhedsarkiv 

Referat fra generalforsamlingen søndag den 3. november 2013:

1. Valg af dirigent

Lili Anqvist blev valgt til dirigent.

Lili Anqvist konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet,

at forsamlingen var beslutningsdygtig med de begrænsninger, der følger af klubbens vedtægter.

 

2. Valg af 2 stemmetællere

Keld Petersen og Kirsten Kamph blev valgt til stemmetællere.

3. Opgørelse af det antal stemmer, der er til stede ved generalforsamlingen

Der var mødt 15 stemmeberettigede.

4. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning - se nedenfor.

Beretningen blev godkendt.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren fremlagde klubbens regnskab, der blev godkendt.

6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget

Kassereren fremlagde det kommende årsbudget, der blev godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag

Det blev fremlagt at ændre vedtægt §5 stk 2 til følgende

Sætningen " der ikke er indskyder i Holbæk marina" udelades og det bekendtgøres at indmeldelse skal ske på havnens kontor.

Ændringen blev vedtaget.

8. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog kontingentet sænket, således at kontingentet for 2014 udgør kr. 400,-.og 200,- kr for passive. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

9. Valg af formand

På valg er Erik Petersen (modtager genvalg for 1 år)

Valgt blev Erik Petersen.

10. Valg af kasserer

På valg er Paw Johansen (modtager ikke genvalg)

Valgt til ny kasserer blev Uwe Jørgensen.

11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

På valg er Søren Veje (modtager genvalg)

Valgt blev Søren Veje.

12. Valg af 1. og 2. suppleant

På valg er Uwe Jørgensen og Søren Arildsen (modtager genvalg)

Valgt blev Michael Gerfort valgt med 14 stemmer Søren Arildsen 0 og Paw Johansen.blev valgt som 1.supplant.

13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er Bo Pedersen og Lilly Anqvist (modtager genvalg)

Valgt blev som revisorer Bo Pedersen.

Valgt blev som revisorsuppleant Lilli Anqvist.

14. Eventuelt (herunder udtrækning af klubhusaktier)

Der blev udtrukket 10 klubhusaktier af lykkens gudinde,

Udtrukket blev nr. 68-16-75-12-73-43-33-67-07-82.

Årets sommerbillede konkurence blev vundet af Arne Larsen.

(Vedr. udbetaling af aktier, henv. til kasserer Uwe Jørgensen, tlf. 59 18 53 80

inden den 1. december 2014).

Lili Anqvist afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, hvorefter formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning.

Formanden takkede dirigenten.

 

 

Ref.: Arne Larsen

 

 

Bestyrelsens beretning 2013.

Vi afholder i dag klubbens 27. generalforsamling og for 3. gang sker det i forbindelse med søndagsfrokosten.

Der kommer desværre ikke flere til generalforsamlingerne af den grund, men det er måske lidt nemmere at lokke de udenbys medlemmer til, en søndag formiddag end det er en mørk hverdagsaften sidst i november.

Der blev afholdt SRC-kursus i februar/marts måned med 13 deltagere, og som sædvanlig bestod alle.

Den 21. marts viste Mette og Peter Møller billeder og fortalte om deres 3 måneder lange kanalfart i deres Jupiter 33.

Søndag den 5. maj var der standerhejsning med efterfølgende frokost. Efter en noget kold start uden noget rigtigt forår blev det endelig sommer i juli måned.

Holbæk Marina fyldte 40 år den 16. maj, dette blev fejret lørdag den 25. maj med en kæmpe havnefest med fri bar.

Under spisningen underholdte "Kim Larsen" eller rettere sagt, en der kunne synge som Kim Larsen. Efter spisningen spillede Lotte Riisholdt og Jens Munkholm op til dans. I forbindelse med festen blev det bemærket at HT var godt repræsenteret både før, under og efter festen.

Sæsonens første fællestur skulle som noget nyt gå til Lynæs, men på grund af vejret blev det til en grillaften i klubben lørdag den 15. juni.

Bedre gik det den 17. – 18. august, hvor der var fællestur til Nordhammer, hvor bådelauget stillede deres klubhus til rådighed. Der var 15 personer som deltog. Vi skulle så have gjort gengæld søndag den 1. september, men på grund af vejret valgte Nordhammer at blive hjemme. Det var en positiv oplevelse at besøge denne meget gæstfrie klub, så jeg håber ikke det er sidste gang vi besøger dem.

Lørdag den 26. oktober holdt vi standernedhaling med klubfest arrangeret af aktivitetsudvalget, der deltog 41 personer.

Sæsonen blev igen i år på 174 dage.

Der er i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder, der har været fællesmøde for de 3 bestyrelser i Marinaen, desuden har vi haft 2 møder med økonomiudvalget samt været til valgudvalgs-møde.

Det sidste møde med økonomiudvalget resulterede i en ned-sættelse af administrationsbidraget fra kr. 31.900,- i 2013 til kr. kr. 19.000,- i 2014. Altså en besparelse på kr. 12.900,-, til gengæld stiger havneafgiften med 3 % i 2014.

Jeg vil rette en stor tak til aktivitetsudvalget for sommerens klubaftner og ikke mindst for en meget vellykket afslutnings-fest i lørdags.

Klubbens to redaktører fortjener også en stor tak for et rigtigt godt klubblad og Erik Drachmann skal have en tak for at trykke og distribuere det.

Der skal også lyde en tak til Ann Flensberg for at sørge for at vi ikke tørster og at de forskellige fornødenheder er til stede i klubben.

Tak til alle de medlemmer, der stiller op når der er brug for en hjælpende hånd, ikke mindst ved havnefesten hvor vi fik gjort opmærksom på Holbæk Tursejlerklub. 

Til sidst en tak til mine bestyrelseskammerater for et godt samarbejde i det forløbne år.

 

Erik Petersen

formand

 

dt logo 17

Network Media Hjemmeside fra
Network Media