564616Indsejling_20.8_copy.jpgKlub-1.jpg514647Jollebro_29.7_copy.jpg816135Filur_sejler_maj_2011.jpg547722Gammel_jolle.jpg

Referat fra generalforsamlingen, søndag den 4. november 2018

Formanden bød velkommen

 

1. Valg af dirigent

Bo Pedersen blev valgt til dirigent.
Bo Pedersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, samt rigtig opsat ifølge vedtægter.

 

2. Valg af 2 stemmetællere

Erik Petersen og Niels Bjerring blev valgt til stemmetællere.

 

3. Opgørelse af det antal stemmer, der er til stede ved generalforsamlingen

Der var mødt 24 stemmeberettigede.

 

4. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning 2018.

 

Vi afholder i dag klubbens 32. generalforsamling.
I løbet at vinteren 2017/2018 har der været afholdt DSC/SRC kursus, det var det sidste DSC/SRC kursus afholdt af Erik Petersen og Jørgen Sørensen, som begge har valgt at slutte efter mange år som underviser.
Yderligere har der været kursus i El om bord og Glasfiber.
Søndag den 6. maj indledte vi så klubbens 29. sæson med standerhejsning, pølser på vores gas grill samt vinterens sidste søndagsfrokost.
Vi havde i årets løb planlagt 2 klub ture, Årets første klubtur til Lynæs 22/23. juni skulle have været kombineret med sankthans, men blev aflyst på grund af vejret. Grillen blev tændt i klubben, hvor ret mange kom og hyggede.
Årets anden klubtur til nordhammen 17/18. august blev også aflyst, også her var der en del til grill i klubben.
Året har budt på endnu en grill aften 7. september.
Som sidste år har Danske Tursejler lagt 11 bøjer i issefjorden, reglerne har været som sidste år, ALLE må ligge ved Danske tursejlers bøjer, medlemmer af Danske Tursejler må ligge både ved DT og DS bøjer.
Lørdag den 27. oktober blev der holdt standernedhaling med efterfølgende klubfest, der deltog 27 personer. 
Der er i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøde.
Vi har i år sponsoreret juniorerne i Holbæk sejlklubben med 3000,- til opgradering af optimist joller og nyt laser sejl.
Til klubben har vi købt gardin til døren i klublokalet, køkkenbord og mikroovn.
Den nye hoveddør som bliver betalt af marinaen er ikke kommet endnu.
Jeg vil slutte med at takke De mange frivillige der yder værdifuld indsats, der er med til at få klubben til at fungere.
Der udover en tak til mine bestyrelseskammerater for et godt samarbejde i det forløbne år.

 

Beretningen blev godkendt.

  

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kassereren fremlagde klubbens regnskab (se bilag). Regnskabet blev godkendt

 

6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget

 Kassereren fremlagde det kommende årsbudget (se bilag), der blev godkendt.

 

7. Behandling af indkomne forslag

Der var modtaget 1 forslag.

 Tillæg til vedtægterne §13 Konstituering – Tegningsret
 7. Formand og Kasserer er kontingentfrie.
Der var ikke ønske om skriftlig afstemning. Forslaget blev vedtaget med  stemmerne

           imod    0

           for       22

           blank   2 

 Forslaget blev vedtaget.

 

8. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at bibeholde kontingentet, således at kontingentet for 2018/2019 udgør kr. 450,-.

Forslaget blev vedtaget.

 

9. Valg af Formand
På valg var Robert Frederiksen, som ikke modtog genvalg. Bestyrelsen havde ingen forslag. Dirigenten bad generalforsamlingen pege på en til bestyrelsen/formandsposten. 

Rene Jensen præsenterede sig og meldte sig som kandidat. Rene var indforstået med at blive valgt til formand.

Rene blev valgt.

 

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg Paw Johansen (modtager genvalg). Paw Johansen blev genvalgt.

 På valg Lars Mikkelsen som ikke modtog genvalg. Uwe Hansen meldte sig. 

Uwe Hansen blev valgt.

 

11. Valg af 1.og 2. suppleant

På valg Lars Kragsaa, som ikke modtog genvalg. Lars Mikkelsen meldte sig

Lars Mikkelsen blev valgt.

På valg Uwe Hansen. Uwe Hansen er indtrådt i bestyrelsen og modtager derfor ikke genvalg. Dorthe Pedersen blev foreslået.

Dorthe Pedersen blev valgt.

 

12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

På valg Bob Groth som revisor (modtager genvalg). Bob Groth blev genvalgt.
På valg Bodil Petersen som revisorsuppleant (modtager genvalg). Bodil Petersen blev genvalgt.

 

13. Eventuelt.

Årets sommerbillede konkurrence blev vundet af Lone Andkjær Nielsen

Der blev spurgt til haveborde som var væk, de bæres på plads, der vil blive fræset HT i dem.

Ros til Festudvalget for godt arrangement ved standernedhaling, flot udklædning og god mad.
Robert informerede at festudvalget har meddelt at de stopper, der efterlyses nogle der ønsker at være i festudvalget.

Der blev spurgt om man ikke kunne sørge for at tømme opvaskemaskinen efter sig, når man har brugt den, der er tit pander gryder m.m. i opvaskemaskinen.

Der blev spurgt om klubaften torsdag kunne være kl. 19:00 hele året, der blev informeret at sommer tiden kl. 19:30 var for, hvis nogle ville sejle inden klubaften, da dette ikke sker, blev der enighed om at klubaften er kl. 19:00 hele året.

Der blev spurgt til baren, som står i garderoben, den står der midlertidig, eftersom der er kommet nyt køkkenbord hvor den stod, der skal findes ud af, hvad der skal ske med den.

Der blev oplyst at Tursejlerklubben har forespurgt på det gamle værksted, det kan have lange udsigter.

Der blev spurgt til Kirsten Kamph, Robert bliver opdateret, informere at der er meget små fremskridt, det kan vare længe før vi ser hende, med hensyn til Vandposten tager Britta Hansen sig af dette midlertidig.

Niels informerede, at torsdag den 8. november bliver bøjerne taget ind for dette år.

 

Bo Pedersen afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

 

 

Ref :Lone Andkjær Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dt logo 17

Network Media Hjemmeside fra
Network Media