K2019 FE - 19 - 118.JPGK2019 FE - 19 - 111_2_edited2.jpgP7310215_2.JPG

Referat af ordinær generalforsamling den 3. november 2019 afholdt i klublokalet

 

    Ref: Uwe Hansen

 1. Valg af dirigent
  Bo Pedersen blev valgt.
 2. Valg af 2 stemmetællere
  Jytte Andersen og Lilli Anqist blev valgt.
 3. Opgørelse af det antal stemmer, der er til stede ved generalforsamlingen
  Der var 18 stemmeberettigede til stede.
 4. Bestyrelsens beretning
  Formanden fremlagde bestyrelsens beretning 2019. Vi afholder i dag Klubbens 33. generalforsamling.I klubben er vi 230 aktive medlemmer og 9 passive.Der har været en stor tilgang på 43 nye medlemmer og en afgang på 27.Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder.Der har været stor succes med de nye tiltag, som giver nye medlemmer en velkomstpakke og tilbud om en rundvisning i havnen. Endvidere bliver medlemmerne også introduceret til havnens servicefaciliteter. Som ønsket af medlemmerne, har der i løbet af vinteren 2018/2019 været afholdt et Motorkursus. Desuden er der afholdt Sejl-sikkert-kursus, og Knob- og stikkursus. Der var planlagt to klubture i løbet af sommeren. Der deltog 3 både på hver tur.Vi afholdt en fælles grillaften i Klubben. Vores hoveddør, som er betalt af Marinaen, og en bordplade er blevet udskiftet.Endvidere har vi fået en ny projektor, så vi har mulighed for at vise slides direkte fra PC.Der er udarbejdet et køkkenreglementet, så der ikke er tvivl om, hvordan køkkenfaciliteterne kan anvendes og efterlades.Klubhuset har været udlånt til privat arrangement, hvilket altid skal aftales med Rene.Beretningen blev godkendt.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Kassereren fremlagde Klubbens regnskab (se bilag). Regnskabet blev godkendt.
 6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget
  Kassereren fremlagde det kommende årsbudget (se bilag), der blev godkendt.
 7. Behandling af indkomne forslag
  Der var kun bestyrelsens forslag i forbindelse med ændring af Vandposten.Bestyrelsen foreslår, at Vandposten i den nuværende form med seks udgivelser om året nedlægges, og at informationer og nyheder i stedet løbende sættes på hjemmesiden.Uwe Jørgensen oplyste, at fordi Kirsten er syg, er der ingen redaktør, og det arbejde kan bestyrelsen ikke mere påtage sig. Det har været Uwe Jørgensen og Dorte Pedersen, som har været redaktører på de senere numre af Vandposten.Er det nødvendigt med et Klubblad, når vi har en hjemmeside, hvor nyhederne kan lægges ind? Fordelen ved at have Klubbladet på hjemmesiden er, at det er muligt at finde tilbage i de forrige numre.Generalforsamlingens holdning til nedlæggelse af Vandposten i papirform er, at det kan være en forsøgsordning i et år. Der var generelt tilfredshed med bladet i dets nuværende form.Der kan sendes mail ud fra Klubben vedr. arrangementer, og vi vil undersøge omkostningerne ved at sende sms’ere ud, når der er vigtige meddelelser. Det er gratis at sende mails.Hjemmeside og kalender skal altid være helt opdateret, hvis vi alene skal anvende mail til at gøre opmærksom på info. Et problem er måske GPR – det skal undersøges.Der er ingen nye kandidater til redaktørposten!Hjemmesiden erstatter Klubbladet.Gamle nyheder skal arkiveres efter en periode – kan udløbe efter en periode, skal måske være mere brugerorienteret, så det ikke forsvinder for brugerne.Der skal arbejdes med nyt design til hjemmesiden.Bo Pedersen opfordrer til, at alle giver input til bladet.Klubbladet er på pause.
 8. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog at bibeholde kontingentet, så det for 2019/2020 udgør kr. 450.
  Forslaget blev vedtaget.
 9. Valg af kasserer
  På valg var Uwe Jørgensen, som modtog genvalg (på betingelse af at der findes en afløser til Klubbens IT-opgaver).
  Bo Pedersen påtog sig opgaven med at tage hånd om klubbens IT-opgaver, og dermed er Uwe Jørgensen valgt som kasserer i en periode mere. 
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. På valg er Søren Veje, som ikke modtager genvalg. Ole Rasmussen træder ind i stedet for.
 11. Valg af 1. og 2. suppleant
  På valg er Lars Mikkelsen, som ikke modtager genvalg.
  2. suppleant Dorte Pedersen er i foråret indtrådt i bestyrelsen, idet Paw Johansen grundet sygdom udtrådte.
  Som 1. suppleant valgtes Stig Feldvoss, og som 2. suppleant valgtes Lilli Anqist
 12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  På valg er Bo Pedersen som revisor, som modtager genvalg. Bo blev valgt.
  Revisor Bob Groth havde meddelt, at han ville fratræde og Bodil Petersen blev valgt som revisor
  Jytte Andersen blev valgt som revisorsuppleant.
 13. Eventuelt
  Rene efterlyste et festudvalg og opfordrede medlemmerne til at melde sig.
  Det gjorde Jeannette Rasmussen, Britt Jensen og Birgitte Feldvoss – tak for det!Bodil Petersen oplyste, at der er årets store sildebord den 5. januar.  Husk at skrive jer på listen i god tid. Den hænger på opslagstavlen,Klubben har 30 års jubilæum i år, og det fejres den 8. december i forbindelse med søndagsfrokosten, som er rykket fra den 1. decemberDet blev fremført, at klubture gerne må indeholde sociale arrangementer, som måske også kan tiltale de yngre medlemmer med børn. Det kan måske gøre det lidt mere attraktivt for en bredere kreds af deltagere. Bestyrelsen vil lægge hovederne i blød!Formanden sagde tak for deltagelsen til generalforsamlingen og en særlig tak til de afgående medlemmer i bestyrelsen, Søren Veje og Lars Mikkelsen for en lang og god indsats i bestyrelsen.   

 

dt logo 17

Network Media Hjemmeside fra
Network Media